ޕްރިންސިޕަލްގެ މެސެޖު
އަޅުގަނޑު އެދެނީ ލ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ކޮންމެ ދަރިވަރަކީ އިސްލާމްދީނުގެ އަސާސްތަކާއި އުސޫލުތަކުގެ މަތީގައި ޤާއިމުވެހުރި ދަރިވަރަކަށް ވުމެވެ. އަދި ތަޢުލީމީ ހުރިހާ މަރުހަލާތަކެއްގައި ރަނގަޅު ނަތީޖާތަކެއް ޙާޞިލް ކުރާ ދަރިވަރަކަށް ވުމެވެ.
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
ސްކޫލު ޚަބަރު